RT33 (3 Pha)

UPS TRUNG TÂM DỮ LIỆU CÓ KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VỚI TỦ MẠNG

Dự phòng nguồn điện đáng tin cậy có cấu hình linh hoạt phù hợp với máy chủ và trung tâm dữ liệu

Online S (3-Pha)

UPS 3 PHA ONLINE DOANH NGHIỆP ĐỂ DỰ PHÒNG NGUỒN ĐIỆN

UPS 3 Pha có thể dự phòng nguồn điện N+X cho các ứng dụng doanh nghiệp

 

Modular UPS (3-Pha)

UPS CÓ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG ĐỂ ĐẢM BẢO BẢO VỆ NGUỒN ĐIỆN TOÀN DIỆN

UPS Dạng Mô đun 3 Pha có thiết kế dự phòng N+X và tính đơn thể có thể thay nóng cho các ứng dụng quan trọng.

 

HSTP33 (3-Pha)

UPS ONLINE 3 PHA ĐỂ ĐẠT ĐỘ DỰ PHÒNG NGUỒN ĐIỆN

UPS 3 Pha có khả năng mở rộng song song để đạt dự phòng nguồn điện N+X cho các ứng dụng doanh nghiệp.